BASKETS

 • Shrimp Basket
 • $10.95
 • BBQ Rib Tip Basket
 • $10.95
 • Chicken Basket
 • $10.95
 • Chicken Strip Basket
 • $10.95
 • Fish Basket
 • $10.95
 • Fish, Chicken or Steak Taco (2) Basket
 • $10.95
 • Shrimp Basket
 • $10.95
 • Smoked Rib Basket
 • $10.95